Zásady ochrany osobních údajů

Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který Uživatelé nahrají na stránky Softmedia se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Softmedia s.r.o., IČ: 09506977 se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, kontaktní e-mail: admin@softmedia.cz.

(společně dále též „Softmedia“ nebo „my“),

1. Softmedia správcem osobních údajů

Softmedia vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky Softmedia.

Proč zpracováváme osobní údaje? Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Softmedia zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.

Softmedia zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém Softmedia nebo navštíví naše webové stránky:

  • soubory cookie (Cookies jsou malé textové soubory, který prohlížeč ukládá na vašem zařízení proto, aby měl přístup k informacím potřebným pro správné fungování našeho systému. Používáme několik typů cookies pro autentizaci uživatelů, sledování jejich preferencí a pro sledování výkonu našich marketingových kampaní. Soubory cookies můžete kdykoliv smazat nebo vypnout, ale vezměte prosím na vědomí, že vám to zabrání v používání našeho systému.);
  • soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

2. Softmedia zpracovatelem osobních údajů

Softmedia poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci systému Softmedia, a to na serverech, které pronajímá Softmedia s.r.o.. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje Softmedia jako zpracovatel osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám Uživatel. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají správce a zpracovatel (Softmedia) Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je k dispozici zde.

Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty? Softmedia neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech pronajatých společností Softmedia s.r.o., žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli.

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Softmedia nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a vývoji softwarových programů, které Softmedia využívá;
  • společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny ukládáním dat;
  • společnosti, poskytující platební služby;
  • společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv;
  • společnosti poskytující služby v oblasti registrace domén;
  • společnosti poskytující služby v oblasti autentizace pomocí sociálních sítí.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu admin@softmedia.cz