VOP WordPress hosting – Softmedia.cz

Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,VOP“) upravují vztahy při poskytování služeb výroby a provozu webových stránek a souvisejících služeb poskytovatelem a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.

1.2 Podpisem objednávky na dodávku služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.3 Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://softmedia.cz/vop-hosting/, dále jen obchodní podmínky.

1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

1.5 Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno akceptováním objednávky poskytovatele uživatelem.

1.6 Definice základních pojmů:

Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé uživatel.

Poskytovatelem je Jan Vlasák, Strádovská 271, Nasavrky 538 25, IČ: 88804437 kancelář: Třída SNP 402, Hradec Králové, 500 03, vystupující pod obchodní značkou “Softmedia.cz”.

Uživatelem se rozumí podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel jako pronajímatel a na druhé straně uživatel jako nájemce, přičemž předmětem smlouvy je provedení dodávky webových stránek a provozu webhostingových služeb. S ohledem na povahu dodávky se může jednat o nájemní smlouvu, licenční smlouvu, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou (dle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku), vždy uzavírané v režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je např. objednávka. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá podpisem jakékoliv objednávky uživatele, akceptací poskytovatele a těmito VOP.

Akceptace poskytovatele – elektronické potvrzení objednávky uživatele poskytovatelem e-mailem s uvedením následujících údajů: identifikační údaje poskytovatele, prohlášení poskytovatele o jeho schopnosti dodávku pro uživatele poskytnout, doba trvání smlouvy, termín fakturace a její splatnost.

Oznámení – krátké sdělení poskytovatele týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu nebo zboží, anebo zavedení nového platného ceníku. O obsahu oznámení informuje poskytovatel uživatele obvykle formou elektronické zprávy.

Termín nebo Dodací lhůta – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. V případě individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat uživateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení ze strany poskytovatele, nebo v případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně uživatele, je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.

Vícepráce – práce vykonané poskytovatelem na dodávce nad rámec těch ve smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou uživatelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je považována taktéž každá další funkce, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky. Poté, co objednatel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje zhotovitel jejich cenovou kalkulaci vč. časového rozvrhu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle objednateli k odsouhlasení. Vícepráce je poskytovatel povinen provést až na výslovný samostatný požadavek uživatele a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke smlouvě, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Faktura – daňový doklad – vyúčtování o výši úhrady uživatele za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. pdf). Zpravidla bude uživateli nejprve odeslána zálohová faktura a posléze konečná faktura.

1.7 Definice cen a měsíčních tarifů

Definici cen, frekvenci plateb, platební údaje a variabilní číslo klienta určuje Objednávka, na základě které uživatel objednal naše služby a kterou podepsal.

 

Smlouva o poskytování webhostingových služeb

I. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou

Jan Vlasák, Strádovská 271, Nasavrky 538 25, IČ: 88804437

kancelář: Třída SNP 402, Hradec Králové, 500 03

na straně jedné jako Provozovatel (dále jen Provozovatel), objednatel služeb na straně druhé (dále jen Zákazník):

II. Doba trvání smlouvy

Smlouva o poskytování webhostingových služeb (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo speciálními smluvními podmínkami k vybraným službám stanoveno jinak. Délka trvání smlouvy je určena volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.

III. Uzavření smlouvy

Smlouva nabývá platnosti uzavřením objednávky nebo okamžikem přijetí (akceptace) řádné a úplné objednávky služby ze strany Zákazníka Provozovatelem a nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet Provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (se správným variabilním

symbolem) vyplývající z uskutečněné objednávky Zákazníka. Jestliže je pro zajištění služby provozovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá

Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny. Splněním všech náležitostí nabývá tato Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem účinnosti se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této Smlouvě a s ní souvisejícími dokumenty, a to

se všemi dopady a důsledky, které k podobným případům nepsaných smluv nebo na dálku uzavřených smluv předpokládá platný právní řád České republiky. Uzavřením smlouvy se Provozovatel a Zákazník zavazují k dodržování této Smlouvy a veškerých dalších smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí objednávky zvolené služby Provozovatele Zákazníkem.

IV. Související dokumenty

Tato Smlouva a obchodní vztah z ní vyplývající se řídí především Všeobecnými smluvními podmínkami provozu webhostingových služeb Provozovatele v aktuálním znění a případnými speciálními smluvními podmínkami pro jednotlivé služby či jejich dodatky nebo písemnými dodatky k

této Smlouvě, a dále zejména Obchodním a Občanským zákoníkem České republiky v platném znění se všemi souvisejícími dodatky.

V. Odstoupení od smlouvy

Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoli odstoupit.

Všeobecné smluvní podmínky provozu webhostingových služeb:

Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu webhostingových služeb Provozovatele pro využívání všech služeb (dále jen Podmínky), které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě Smlouvy o poskytování webhostingových služeb.

I. Smluvní strany

a) Provozovatel

Provozovatelem služby je Jan Vlasák, Strádovská 271, Nasavrky 538 25,

IČ: 88804437, provozovna: Třída SNP 402, Hradec Králové, 500 03

na straně jedné jako Provozovatel (dále jen Provozovatel) a objednatel služeb na straně druhé (dále jen Zákazník). Smluvní strany jsou blíže specifikovány Všeobecnými smluvními podmínkami provozu služeb Provozovatele.

b) Zákazník

Zákazníkem společnosti může být jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře řádnou Smlouvu, tedy nejčastěji vyplní objednávku některé z nabízených služeb Provozovatele na Internetových stránkách Provozovatele a následně řádně a úplně vyplněnou objednávku (dále jen Objednávka) odešle prostřednictvím on-line formuláře Provozovateli nebo uzavře Smlouvu o poskytování Internetových služeb webhostingu s Provozovatelem jiným způsobem. Tyto Podmínky v aktuálním znění včetně případných dodatků či rozšíření jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytován Internetových služeb webhostingu (dále jen Smlouva), která je mezi Zákazníkem a Provozovatelem uzavřena dokončením a odesláním Objednávky služeb ze strany Zákazníka Provozovateli a řádným provedením úhrady (se správným variabilním symbolem) objednaných služeb ze strany Zákazníka na bankovní účet Provozovatele.

Dokončením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, Podmínkami a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.

II. Objednávka

 1. Uzavřením Smlouvy dává Zákazník najevo svůj souhlas a porozumění s tím, že je povinen do Objednávky a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi Provozovatele. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.
 2. Po uzavření Smlouvy a splnění případných dalších náležitostí (například uhrazení služby nebo doručení všech potřebných dokumentů nebo souhlasů) je Zákazníkovi zřízena a zprovozněna objednaná služba a Zákazník zároveň získává nárok na svůj unikátní přístup do administračního rozhraní, odkud spravuje své služby a jejich rozsah a taktéž veškeré kontaktní údaje, o který si stačí zažádat jakýmkoliv způsobem u Poskytovatele. Ke každé zprovozněné službě Zákazník od Provozovatele získá přístupové údaje nutné k využívání služby.
 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu ze strany Provozovatele, a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.
 4. Provozovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Provozovatel. Za zneužití těchto údajů ze strany Provozovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedený kontaktní e-mail po zřízení služby, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem ověřena oprávněnost jeho požadavku.
 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na kontaktní e-mail zasílat obchodní sdělení a informace o novinkách ve své nabídce, a zároveň s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely. Jedná se především o uvedení Zákazníka v referencích Provozovatele včetně možného výňatku z e-mailové korespondence.

III. Ochrana osobních údajů

Provozovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákony požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

IV. Provoz

 1. Provozovatel zajistí provoz služeb vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. Provozovatel zajistí u všech nabízených služeb nonstop servis a dohled. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti s ohledem na Typ zákaznické podpory. Pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní Provozovatel bezplatný zkušební provoz. Součástí poskytovaného servisu je možnost obrátit se svými dotazy, požadavky, či připomínkami na Poskytovatele.
 2. Provozovatel komunikuje se Zákazníkem především prostřednictvím e-mailu či telefonu. Zákazník s Provozovatelem komunikuje běžnou e-mailovou poštou, běžnou listovní poštou či telefonu s ohledem na typ zákaznické podpory, kterou Zákazník u své služby využívá. Provozovatel může pro zajištění požadavku Zákazníka zejm. jakéhokoli zásahu do Zákazníkova uživatelského účtu a/nebo v něm evidovaných služeb, vyžadovat ze strany Zákazníka autorizovaný způsob komunikace nebo zaslání žádosti doporučeným dopisem s úředně ověřeným podpisem Zákazníka. V případě nedodržení nutné autorizace má Provozovatel právo požadavek na změnu odmítnout.
 3. Pro vybrané služby Provozovatel zajišťuje jejich on-line monitoring. K údajům z monitoringu má on-line přístup každý Zákazník, který si o něj zažádá. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému (např. požár atp.), který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má Provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má Provozovatel právo v případě takovéto situace informovat Zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.
 4. V případě přerušení nebo nefunkčnosti služby v rozsahu delším, než je stanoveno u jednotlivých služeb na Internetových stránkách Provozovatele, nemá Zákazník nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci pronájmu webhostingových služeb neuskutečněného provozu. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinou formu. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky: způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele, vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele, jejichž příčinou je vyšší moc.
 6. Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti e-mailů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí.

V. Odstávky

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést u každé služby plánovanou odstávku. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru a/nebo jiných technických zařízení nutných k provozu dané služby. Pokud Provozovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených služeb provozována, nebo které s provozem služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 12 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce na Internetových stránkách Provozovatele pod příslušným odkazem. Pokud Zákazník předem vyžaduje navíc zasílání těchto informací, bude mu zpráva odeslána na jeho kontaktní e-mail.
 2. Provozovatel provede odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.

VI. Vyloučení z provozu

 1. Provozovatel bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu neposkytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí obsah, sdílejí obsah nebo stahují obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána, kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření), který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb Zákazníkům, kteří jsou spojování a publikováni v souvislosti s pojmem spam, který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci serverů (nevhodně napsané skripty, nevhodně zvolené indexy databází, chaty, download servery, erotický a porno obsah stránek, úložiště dat apod.), který nesouvisí s vlastní prezentací který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele nebo případně jiných osob, který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.), který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci, který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele a/nebo jeho pracovníků a Zákazník jej šíří bez písemného svolení Provozovatele který je součástí poskytované služby Zákazníkovi přičemž zákazník nemá od Provozovatele písemné svolení k poskytování služby nebo její části třetím osobám který může vzbudit dojem, že Zákazník jedná jménem některé ze společností, provozovatelů, nebo služeb Provozovatele, přestože není oprávněným spolupracovníkem Provozovatele, kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob, který je v rozporu s dobrými mravy, a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám. Tato klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpomalují servery Provozovatele, hostování stránek s nepovoleným obsahem, přetěžování připojení (například nelegálním stahováním hudby a filmů apod.), spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se Smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Zákazníkem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.
 3. Provozovatel má při zjištění tohoto jednání ze strany Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby Klientovi, ukončit smluvní vztah odstoupením od Smlouvy a zároveň má Poskytovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi.

VII. Změna nabídky

 1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s účinností od dalšího následujícího kalendářního měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu.
 2. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například poskytnutím nové služby či nové doplňkové služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časově omezeného zvýhodnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku, zvýhodněním zvýšenou využitelností služby anebo poskytnutím vybrané doplňkové služby či technologie bezplatně apod. včetně jakékoli kombinace několika typů zvýhodnění zároveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.
 3. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Provozovatel na svých Internetových stránkách.
 4. Za dostatečnou informaci o změně nabídky dle tohoto odstavce se považuje patřičná úprava na stránkách Provozovatele.

VIII. Platby

 1. Provoz služby je ze strany Provozovatele zajištěn po uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to na období, které Zákazník v Objednávce zvolil. Svůj zájem na prodloužení provozu již existující služby u Provozovatele dává Zákazník najevo tím, že ze svého administračního rozhraní včas (nejpozději 1 měsíc před ukončením stávajícího předplaceného období) zašle požadavek na prodloužení provozu služby, nebo řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou vygeneruje Provozovatel a to v rozsahu odpovídajícím typu služby včetně veškerých případných doplňkových služeb tak, jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 14 kalendářních dní.
 2. Pokud není uvedeno jinak, má Zákazník možnost změnit způsob provozu nebo rozsah objednané služby pro další období, zejména přidáním či ubíráním dodatečných služeb apod., a to v rozsahu, který odpovídá aktuální nabídce služeb Provozovatele. Zákazník má právo měnit obsah nebo rozsah poskytované služby pro další zvolené období kdykoliv s výjimkou třiceti dní před datem expirace již provozované služby. Účinnost změn obsahu nebo rozsahu poskytované služby je od prvního dne příštího období. V případě požadavku na okamžitou změnu je zákazník povinen uhradit poplatek za zpoplatněný provoz doplňkové služby do aktuálního data expirace webhostingu, k němuž službu přiobjednává. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se délka fakturačního období příplatkové služby řídí fakturační periodou hlavního webhostingu, není-li výslovně uvedeno jinak. Příplatková služba bude Zákazníkovi poskytnuta ihned po řádném přijetí platby za tuto službu na účet Provozovatele. O blížícím se datu expirace služby může být Zákazník ze strany provozovatele informován odpovídajícím způsobem s předstihem nejméně třicet dní před datem expirace služby, a to zejména zasláním zprávy na Zákazníkův kontaktní e-mail. Jakmile není požadavek na prodloužení služby Zákazníkem odeslán Provozovateli ve lhůtě nejméně třiceti dní před datem expirace služby původní, nebo nedojde k řádné a včasné uhradě výzvy k zaplacení dalšího období, považuje se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) za vypovězenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 3. Dokončením objednávky jakékoli služby nabízené Provozovatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání objednané služby, a zároveň porozumění obsahu nabídky, na jejímž základě Zákazník objednávku uskutečnil. V případě potřeby může bližší informace ke konkrétní nabídce Zákazník získat především dotazem na zákaznickou podporu Provozovatele. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník také svůj souhlas s cenou, která je na tuto službu uplatňována. Ceny za služby jsou stanoveny na základě ceníku, který je umístěn ve Všeobecných obchodních podmínkách na internetových stránkách Provozovatele. Pokud není na stránkách uvedeno jinak, jsou nabízené ceny služeb zveřejňovány bez DPH. Na základě dokončené objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi na kontaktní e-mail informace potřebné pro provedení platby za objednanou službu, případně ho o nové pohledávce informuje i dalším vhodným způsobem.
 4. Pokud není speciálními smluvními podmínkami ke konkrétní službě stanoveno jinak, fakturuje se zálohově dopředu, přičemž se služba zřídí (nebo je prodloužena) až v okamžiku, kdy má Provozovatel na svém bankovním účtu dispoziční práva k platbě přijaté od Zákazníka.
 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po přijetí sjednané a identifikovatelné platby za službu na účet Provozovatele. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Provozovatele připsána do 1 měsíce od data vyfakturování, bude celá objednávka stornována. Pokud se jedná o prodloužení již existující služby, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného období se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za vypovězenou a provoz poskytovaných služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod Provozovatelem.
 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Provozovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line kreditní kartou apod. Pokud Zákazník neprovede platbu řádně, nebude možné přijatou platbu na straně Provozovatele identifikovat a služba bude považována za neuhrazenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Přijatá a neidentifikovatelná nebo duplicitní platba je ze strany Provozovatele nevratná a Zákazník má možnost ji vyčerpat pro úhradu jiné služby, kterou u Provozovatele objednal či objedná ve lhůtě dvou měsíců od přijetí takovéto platby na účet Provozovatele. Provozovatel zajišťuje včasné informování Zákazníka o nutném provedení platby, a to primárně doručením oznámení na kontaktní e-mail Zákazníka.
 7. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v řádném termínu připsána na správný účet Provozovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech poplatků – zejména u plateb ze zahraničí). Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který Zákazníkovi dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Za dostatečné se pro tyto účely považuje například zaslání prostřednictvím emailové zprávy ve vhodném elektronickém formátu (například PDF). V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 8. Zákazník má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněné služby, a to ze svého e-mailového účtu a telefonickým potvrzením o autorizaci. Pokud Zákazník nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněnou službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto službou.

IX. Individuální řešení služeb

a) Domény

 1. Na základě řádně vyplněné a odeslané objednávky domény a uhrazení stanoveného poplatku je Zákazníkovi ze strany Provozovatele zajištěna registrace zvoleného doménového jména. V případě potřeby, zejména časové tísně a s ohledem na co největší omezení možných škod Zákazníka je možné podepsat objednávku domény až poté, co vykonáme její registraci. Doménové jméno má Zákazník zakoupené do užívání od správce doménového jména, jímž je příslušný registrátor a je jejím majitelem. Zákazník platí v případě vlastní správy domény registrátorovi poplatky z provozu doménového jména samostatně. Plátcem vůči registrátorovi je Provozovatel v případě, že je jejím technickým správcem a cenu domény následně účtuje Zákazníkovi dle platného ceníku a druhu služby.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může u některých doménových koncovek vyžadovat od Zákazníka osobní údaje (např. rodné číslo, datum narození nebo číslo osobního dokladu), bez nichž není možné registraci domény u registrátora provést. Zákazník je rovněž srozuměn s tím, že v případě některých domén musí provést další nutné kroky pro řádné zaregistrování domény, jako např. provést úředně ověřený souhlas s pravidly registrace domén či Provozovateli doručit fotokopii svých osobních dokladů apod.
 3. Provozovatel může být technickým správcem domény i jejím majitelem. Vždy záleží na konkrétním ústním dojednání mezi subjekty této smlouvy. Provozovatel může hradit poplatky za doménu a zahrnout tak cenu domény do celkového poplatku za provoz webhostingových služeb.
 4. Zákazník bere na vědomí, že možnost registrace jím objednané domény je závislá na včasném provedení sjednané platby a doručením případných dalších dokumentů Provozovateli, a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Zákazníkovi v případě, že je zvolené doménové jméno registrováno na jiného zájemce z důvodu rychlejšího splnění všech nutných podmínek pro provedení registrace (zejména zaslání všech potřebných dokumentů, potvrzení všech potřebných souhlasů nebo včasné přijetí řádné platby od Zákazníka na účet registrátora). Žádosti o registraci domén jsou vyřizovány chronologicky v pořadí, ve kterém dojde ke splnění všech předpokladů pro řádnou registraci doménového jména (zejména tedy Zákazník dodá dokumenty, potvrdí souhlasy a registrátor obdrží platbu).

b) Webhosting

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude bez předchozího písemného prokazatelného souhlasu Provozovatele hostovat na jeho serveru jakýkoli obsah, který se i jen částečně může zařadit do výše uvedených kategorií v sekci “Vyloučení z provozu”, má Provozovatel právo na okamžité přerušení poskytování služby a úhradu všech nákladů a škod, které mu toto jednání Zákazníka způsobilo. V případě zjištění porušení pravidel provozu (zejména ze Smlouvy a Podmínek) nebo podezření z porušení Smlouvy ze strany Zákazníka má Provozovatel mimo jiné právo okamžitě ukončit smluvní vztah.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaný typ webhostingu, a/nebo objednaná doplňková služba k webhostingu zřízena až po přijetí zřizovací platby na účet Provozovatele dle odst. Platby těchto Podmínek. Zároveň zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že neobnovením provozu zřízených služeb provedením úhrady jejich provozu na další období, dojde na straně Provozovatele k zastavení jejich provozu a následnému zrušení bez nároku na jakoukoli náhradu dle odst. Platby těchto Podmínek.

c) Zálohy

 1. Provozovatel se řídí povinností vytvářet a uchovávat zálohy, dle informací vyplněných v objednávce webhostingových služeb. Jedná se zejména o frekvence zálohování souborů a databáze a počet uchovávaných záloh, které jsou připraveny k obnově.
 2. Provozovatel musí podniknout všechny kroky k tomu, aby bylo zajištěno, že z každé provedené zálohy lze webový projekt obnovit do provozuschopného stavu.
 3. Provozovatel zaručí, že zálohy jsou odesílány virtuální servery třetích stran a poté nejméně jedna záloha na datacentru Poskytovatele. Počet uchovávaných záloh se řídí zejména doporučením od Provozovatele webhostingových služeb. Pokud si Zákazník nepřeje uchovávat doporučený počet záloh v Provozovatelem stanovené frekvenci, nelze zaručit obnovu těchto dat do provozuschopného stavu.

d) Webhostingový prostor

 1. Diskový prostor, který Zákazník na svých stránkách může využít není omezen žádným ustanovením písemné smlouvy. Provozovatel je povinen zajistit, že Zákazník má dostatečný prostor pro provoz svých webových stránek. Zákazník je obeznámen, že nahráváním většího množství dat se může dostat do další cenové hladiny za webhosting Provozovatele a objednávka služeb na další období se může cenově lišit. Hraniční hodnoty a cenové hladiny jsou vystaveny zejména na webových stránkách Poskytovatele, ve Všeobecných obchodních podmínkách.
 2. Do tohoto webového prostoru spadají jak soubory, tak emailové schránky konkrétní domény objednanou Zákazníkem.
 3. Zákazník má povinnost oznámit nahrávání souborů o celkové velikosti větší než 500 MB. Toto oznámení Zákazník provádí zejména e-mailem na adresu info@softmedia.cz, dopisem na kontaktní adresu Provozovatele, nebo telefonicky.

e) Aktualizace jádra a pluginů

 1. Z důvodu bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb jsme nuceni aktualizovat v každém CMS WordPress veškeré pluginy a jádro WordPressu samotného. Provádí se tak instalací dodatečných komponent či pluginů. Díky automatizačním procesům se pluginy, které považujeme za bezpečné a na první pohled neshledáme u nich možnost narušení vzhledu, či funkčnosti prezentace, automaticky aktualizují.
 2. Pokud dojde k narušení vzhledu či funkčnosti prezentace, vzniklým automatické aktualizace pluginů, či jádra, je Zákazník povinnen tuto skutečnost oznámit osobně, telefonicky, či emailem na adresu info@softmedia.cz, abychom mohli problém identifikovat a napravit. Takováto náprava funkčnosti Provozovatelem se do náročnosti opravy 30 minut provádí bezplatně.

f) Úpravy webové prezentace a soukromé přístupy na server Zákazníka

 1. Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli aktuální údaje k přístupu na FTP (včetně serveru, jména a hesla), databázi (včetně adresy pro přístup, adresy serveru, názvu databáze a hesla), a k administraci pro svoji doménu, která je uvedena v objednávce.
 2. Provozovatel se zavazuje, že neposkytuje citlivé údaje o přístupech žádným třetím stranám a využije je pouze pro dobro Zákazníka a pro splnění v objednávce uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

X. Závěr

 1. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se všech služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je považována za přísně důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace, třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací Provozovatelem o svých Zákaznících, které může být použito na webových provozovaných stránkách Provozovatelem a případně v jeho marketingových a reklamních tiskovinách. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o sdělení informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb.
 2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 3. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.
 4. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1. září 2015